here is asiastar.

IMG_6417.JPG
IMG_6418.JPG
IMG_6423.JPG

730 Ban phonesavanh nue, PO Box 730, Vientiane, Lao PDR

Coming from Vientiane Center towards Kouvieng Rd:

 

Head towards Kouvieng. Go through the Com Center roundabout. Continue and go through the kouvieng roundabout. Turn left at the fist road (Hom 4) after the roundabout. Go straight and you will see our sign on the Left hand side.

 

We are above Starbooks cafe.

ຖ້າມາທ່ານມາທາງຕະຫຼາດເຊົ້າ ແມ່ນໃຫ້ລົງຊື່ມາທາງຄູວຽງ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນມີວົງວຽງທີ່ 1 ໃຫ້ທ່ານມາຊື່ມາອິກ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນມີວົງວຽງທີ່ 2 ແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານກາຍວົງວຽງ ມາ ອິກໜ້ອຍໜື່ງທ່ານຈະເຫັນມີຮ່ວນ 4 ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍມືໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຮ່ວນ 4 ນັ້ນມາ ປະມານ 150 ເມັດ ຫຼື ມາຈົນກວ່າເກືອບຈະຊວດທາງໜື່ງຢູ່ພີ້ ທ່ານຈະເຫັນ ມີປ້າຍຕັ້ງ ຮ້ານ ກາເຟປື້ມດາວ ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍມື ແລະ ຈະມີປ້າຍ ເອເຊຍສະຕາ ກັບ ປ້າຍ ຮາ້ນ ກາແຟປື້ມດາວ ຢູ່ເບື້ອງຊາຍມື

Coming from Taduea Road:

Turn left onto the connecting road (away from the river road) to Kouvieng. At the roundabout turn right onto Kouvieng (away from Vientiane Center).  Turn left at the fist road (Hom 4) after the roundabout. Go straight and you will see our sign on the Left hand side.

We are above Starbooks cafe.  

ຖ້າວ່າທ່ານມາຈາກ ຂົວມີດຕະພາບ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານຂື້ມາຊື່ ປະ 2 ກີໂລເມັດ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນມີ ວົງວຽງ ແລະ ມີຄ້າຍທະຫານ ເມື່ອ ທ່ານຮອດວົງວຽງ ແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານລ້ຽວຂວ້າ ຂື້ນມາອິກປະມານ 400 ກີໂລເມັດ ທ່ານຈະເຫັນມີ 4 ແຍກໄຟແດງແລະຈະມີທາງທີ່ມາຈາກແຄມຂອງ ເມື່ອທ່ານມານີ້ແລ້ວໃຫ້ທ່ານຂີ່ຊື່ຂື້ນມາ ປະມານ 100 ເມັດ ທ່ານຈະເຫັນມີ 3 ແຍກ ແລະ ມີ ປອມຕຳຫຼອດ ໃຫ້ທ່ານ ລ້ຽງຂວາ ຂື້ນມາອິກ ປະມານ 150 ເມັດ ຈົນໄກ້ຈະຮອດວົງວຽງ ທ່ານຈະເຫັນມີຮ່ວນ 4 ຢູ່ ໄກ້ກັບວົງວຽງໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວນ 4 ມາປະມານ 150 ເມັດ ຫຼື ມາຈົນກວ່າເກືອບຈະຊວດທາງໜື່ງຢູ່ພີ້ ທ່ານຈະເຫັນ ມີປ້າຍຕັ້ງ ຮ້ານ ກາເຟປື້ມດາວ ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍມື ແລະ ຈະມີປ້າຍ ເອເຊຍສະຕາ ກັບ ປ້າຍ ຮາ້ນ ກາແຟປື້ມດາວ ຢູ່ເບື້ອງຊາຍມື

Map to Asiastar.jpg